PREČU PIRKŠANAS — PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI
Preču iegādes noteikumi
WESTLAKE SIA
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie pirkšanas noteikumi kopā ar šajos Noteikumos norādītajiem dokumentiem ir paredzēti informācijas sniegšanai par WESTLAKE SIA ("Pārdevējs"), kā arī internetveikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu ("Noteikumi") izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā ("Pircējs"), un kas iegādājas preces ("Preces") internetveikalā adresē usmasrozes.lv.
1.2. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu ("Līgums"). Pirms Preču pasūtīšanas internetveikalā, lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem un pārliecinieties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Konfidencialitātes politikai, un, ja Pircējs atsakās to darīt, Pircējs nevarēs pabeigt pasūtījumu un pasūtīt Preces.
1.3. Aicinām Pircēju izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.
1.4. Informējam, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, kad pasūtat Preces, iesakām vēlreiz izlasīt Noteikumus, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Šie Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunoti 2023. gada 8. maijā.
1.5. Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti vienīgi valsts valodā.

2. Informācija par Pārdevēju
2.1. Šie Noteikumi tiek piemērotas, iegādājoties Preces adresē usmasrozes.lv ("internetveikals"). Pārdevējs ir uzņēmums WESTLAKE SIA.
2.2. Pārdevēja kontaktinformācija ir sniegta sadaļā "Kontakti".

3. Preces
3.1. Internetveikalā sniegtajiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat Internetveikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami papildu Preču piederumi vai komponenti, kas neietilpst pārdodamo Preču iepakojumā (Preču iepakojums ir norādīts Preču reklāmas sludinājumu sadaļā "Informācija"). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst internetveikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.
3.2. Iepakojums Preču transportēšanai var atšķirties no internetveikalā attēlos redzamā. Preču iepakojuma maiņa pienācīgas un drošas Preču transportēšanas nolūkā nemaina Preces un/vai to raksturojumu un/vai funkcijas, kas norādīti internetveikalā.
3.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas internetveikalā piedāvātās Preces ir noliktavā. Gadījumā, ja nav iespējams pārdot pasūtītās Preces Noteikumu 5.10. un 9.5. minēto iemeslu dēļ, Pircējs nekavējoties tiks par to informēts pa e-pastu vai izmantojot citus saziņas līdzekļus (pa tālruni vai nosūtot SMS ziņu) un šo Preču pasūtījums tiek atcelts.
3.4. Pārdevējam ir tiesības noteikt konkrētai precei minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu vienā pasūtījumā.

4. Personas datu apstrāde
4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam uzmanīgi ar tiem iepazīties un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi viņam ir saprotami un pieņemami.

5. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
5.1. Šajā internetveikalā iegādāties Preces drīkst šādi Pircēji:
a) fiziskas personas, kuras sasniegušas 14 (četrpadsmit) gadu vecumu;
b) juridiskas personas.
5.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces šajā internetveikalā.
5.3. Pasūtīto Preču daudzums nedrīkst būt mazāks par minimālo Preču groza summu, kuras faktiskais lielums ir norādīts sadaļā "Preču piegāde un saņemšana".
5.4. Pārdevēja norādītā Preču pasūtīšanas kārtība dod Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Iesakām Pircējam uzmanīgi izlasīt un pārbaudīt noformējamo pasūtījumu katrā pasūtījuma noformēšanas posmā.
5.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir izveidojis internetveikalā preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (ar latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies apmaksas veidu, iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu "Pasūtīt" un apmaksājis pasūtījumu vai izvēlējies Noteikumu 10.1. punkta b) apakšpunktā norādīto apmaksas veidu. Ja Pasūtījums nav apmaksāts, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
5.6. Pircējam iesniedzot pasūtījumu un apmaksājot to vai izvēloties Noteikumu 10.1. punkta b) apakšpunktā norādīto apmaksas veidu, viņam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
5.7. Noformējot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS ar informāciju par to, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir gatavas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tiks izvēlēts) .
5.8. Katrs līgums (pasūtījums), kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un uzglabāts internetveikala datubāzē.
5.9. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar informāciju par pirkumu. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces tiek piegādātas Pircējam, izmantojot kurjera pakalpojumus). PVN faktūrrēķins tiek piestādīts, norādot datumu, kad Preces tika nodotas kurjeram, vai Preču saņemšanas / piegādes datumu (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem piegādā Preces konkrētajā gadījumā).
5.10. Gadījumā, ja Pārdevējs nevar pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka noliktavā nav Preču, jo Preces vairs netiek tirgotas, vai sakarā ar kļūdu, kas saistīta ar internetveikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informēs Pircēju pa e-pastu vai citā veidā (pa tālruni vai ar SMS), un pasūtījums tiks anulēts. Ja Pircējs jau ir veicis samaksu par Precēm, Pārdevējs atmaksās samaksāto summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6. Tiesības grozīt Noteikumus.
6.1. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus. Ikreiz, veicot Preču pasūtījumu, lai noslēgtu Līgumu starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija. Noteikumu redakcija, kas pastāvēja brīdī, kad Pircējs veica pasūtījumu un kas tika nosūtīta Pircējam kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu, ir spēkā pasūtījumiem, kas tika noformēti un nav pabeigti pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā.
6.2. Katru reizi grozot Noteikumus uz šo Noteikumu 6. punkta pamata, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka Noteikumi tika grozīti, un datums, kad tie tika grozīti, tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.

7. Kvalitatīvu preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, izmantojot patērētāja atteikuma tiesības
7.1. Pircējam, kurš ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nepaskaidrojot iemeslus, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces — šo Noteikumu 7.3. punktā noteiktajā termiņā. Šis noteikums nozīmē, ka norādītajā periodā, pārdomājot vai citu iemeslu dēļ, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu vēlmi atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.
7.2. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punktā paredzētajos gadījumos, ja:
a) Prece ir izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; (pielāgota Pircēja personīgām vajadzībām);
b) Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
c) Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
d) Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
7.3. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, attiecas tikai uz patērētājiem (fiziskām personām) un rodas no Līguma noslēgšanas dienas, kā noteikts Noteikumu 5. punktā. Kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā Pārdevēja norādītājos gadījumos, kad Pārdevējs, pārdodot Preces, sniedz attiecīgu informāciju par tiem.
7.4. 14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi:
a) ja Preces tiek iegādātas, noslēdzot Līgumu — no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis preces;
b) ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, tad termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci.
c) ja ir piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, tad termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu.
d) līgumiem par regulāru Preču piegādi termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.
Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktajā brīvdienā, tad atteikuma tiesības ir spēkā līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
7.5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atkāpties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstisku paziņojumu brīvā formā pa e-pastu info@usmasrozes.lv. Elektroniski saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pasta adresi.
7.6. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu iesniegšanas vai nosūtīšanas Pārdevējam, atgriež vai nodod Preces Pārdevēja klientu apkalpošanas centriem (adreses ir norādītas šeit) vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs nodod vai nosūta Preces Pārdevējam pirms beigsies 14 (četrpadsmit) dienu termiņš. Preču atgriešanas izdevumus sedz Pircējs.
7.7. Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
7.8. Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos vai to izmantošanu pretēji labai ticībai (tai skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7.9. punktā minētajos gadījumos), ja atteikuma tiesību izmantošanas laikā Prece tika izmantota citos nolūkos, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
7.9. Atgrieztā prece nedrīkst būt bojāta un to nedrīkst lietot, neņemot vērā uz iepakojuma norādītos ieteikumus. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamo Preču oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces ir jāatgriež pilnā komplektācijā ar tiem pašiem aksesuāriem, kas tika pārdoti, ar instrukcijām un Preču garantijas talonu, ja tie tika piegādāti kopā ar Precēm. Par Precēm saņemtās dāvanas ir arī jāatgriež kopā ar Precēm.
7.10. Atgriežot Preces, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs pēc iespējas ātrāk varētu atmaksāt Pircējam naudu par iegādāto Preci.
7.11. Visa nauda, ​​kas samaksāta par Precēm, ieskaitot piegādes izmaksas, tiek atgriezta Pircējam, kurš ir atgriezis Preces. Pārdevējs atmaksā naudu par Precēm un piegādes izmaksas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma. Aktuālie tarifi piegādei un apkalpošanas pakalpojumiem ir norādīti sadaļā "Preču piegāde un saņemšana". Ja tiek atgriezta tikai daļa no Precēm, tad piegādes izmaksas tiek atmaksātas tikai tad, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildizmaksas.
7.12. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja bankas kontu, kas norādīts paziņojumā par atkāpšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā.
7.13. Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas līdzekļu atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis Preci vai Pircējs būs sniedzis Pārdevējam apstiprinājumu, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kāda no darbībām notiek ātrāk.
7.14. Ja Preces ir piegādātas Pircējam pēc atkāpšanās no Līguma:
a) Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;
b) izņemot gadījumus, kas saistīti ar neatbilstošām Precēm, kā paredzēts 15.11. punktā, Pircējs ir atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izmaksu segšanu;
c) Pircējam ir pienākums rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;
d) Preču cena un piegādes izmaksas tiek atlīdzinātas Pircējam saskaņā ar Noteikumu 7.11. punktu.
7.15. Visos gadījumos Pircējam ir tiesības, kas izriet no neatbilstošo Preču pārdošanas un kas paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Šajā 7. punktā vai citos Noteikumu punktos izklāstītie atgriešanas nosacījumi neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

8. Piegāde
Piegāde uz mājām
8.1. Pēc Pircēja vēlmes Preces iespējams piegādāt ar kurjera starpniecību, piegādes izmaksas sedzot Pircējam. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preču piegādes izmaksas sedz Pārdevējs.
8.2. Pasūtījuma veikšanas laikā izvēloties Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīzās piegādes izmaksas ir atkarīgas no pasūtīto Preču svara un cenas. Aktuālie piegādes izcenojumi ir norādīti sadaļā "Preču piegāde un saņemšana".
8.3. Preču izkraušanas un uznešanas pakalpojumi jāpasūta atsevišķi pirms Preču apmaksas. Preču izkraušanas un uznešanas pakalpojumus apmaksā Pircējs. Pārdevēja norādītajos gadījumos Preču izkraušanas un uznešanas pakalpojumus apmaksā Pārdevējs. Aktuālie izkraušanas un uznešanas pakalpojumu izcenojumi ir norādīti sadaļā "Preču piegāde un saņemšana".
8.4. Pircēja pasūtījums tiek izpildīts pirms ieplānotā piegādes datuma, kas norādīts Noteikumu 5.7. punktā minētajā paziņojumā par nosūtīšanu, izņemot no Pārdevēja neatkarīgus gadījumus (kā tas ir noteikts šo Noteikumu 17. punktā).
8.5. Parasti Preces tiks piegādātas uz Pircēja norādīto adresi sadaļā "Preču piegāde un saņemšana" noteiktajos termiņos. Pircējam pa e-pastu vienmēr tiek sniegta informācija par paredzamo Preču piegādes laiku.
8.6. Ja Pircējs pirms pasūtījuma veikšanas ir izvēlējies "Ekspress piegādes" pakalpojumu, bet preces netika piegādātas norādītajā laikā, Pircējam ir tiesības uz naudas līdzekļu atmaksu par apmaksāto "Ekspress piegādes" pakalpojumu.
8.7. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek piegādātas no dažādām noliktavām. Šajā gadījumā papildmaksa par piegādi netiek iekasēta. Ja tiek pasūtītas vairākas Preces ar atšķirīgu piegādes laiku, kopējais termiņš Preču piegādei tiek noteikts pēc garākā piegādes termiņa.
8.8. Īpašumtiesības uz Precēm pāriet Pircējam ar brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers), saņem Preci. Ja Preču pārvadātāju ir izvēlējies Pircējs, un Pārdevējs šādu piegādes iespēju nepiedāvāja, šajā punktā minētais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.
8.9. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai Pircēja norādītajai trešajai personai ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatēs, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums:
— norādīt to kurjeram, kurš ir piegādājis Preces;
— izdarīt sūtījuma pavaddokumentā atzīmi par to, ka iepakojums ir bojāts, un kopā ar kurjeru aizpildīt aktu par iepakojuma bojājumu (pārbaudi);
— pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai neatbilstošo ​​Preču piegādes dēļ;
— ja Preču iepakojums nav bojāts, nav nepieciešams pārbaudīt Preces kurjera klātbūtnē.
Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir pienācīgi piegādāts.
8.10. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts, Pircējam vai Pircēja norādītajai trešajai personai ir tiesības nepieņemt sūtījumu. Šajā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja norādīto trešo personu aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, tajā norādot konstatētos bojājumus.
8.11. Ja Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona pieņem sūtījumu un parakstās kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma, tiek pieņemts, ka Prece ir piegādāta nebojātā iepakojumā, papildpakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts citādi.
8.12. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas Pircējam, neatkarīgi no tā, vai Preces faktiski ir pieņēmis Pircējs vai jebkura trešā persona, kas Preci pieņēmusi norādītajā adresē. Ja ieplānotajā Preču piegādes dienā Preces nav piegādātas, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc ieplānotās Preču piegādes dienas, par to jāpaziņo Pārdevējam.
8.13. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot informāciju par pasūtījuma piegādi.
8.14. Pieņemot Preci, ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi identificētu Pircēju. Ja pats Pircējs nevar saņemt preci, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, tad Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas sakarā ar preču piegādi neatbilstošai personai.
8.15. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, aksesuārus un komplektāciju. Ja Pircējs nepilda šo pienākumu un neizvirza pretenzijas pret Pārdevēju norādītajā termiņā, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir atbilstošā stāvoklī, savukārt daudzums, kvalitāte, sortiments, aksesuāri un komplektācija atbilst Līguma noteikumu prasībām.
8.16. Īpašumtiesības uz Precēm, tās saņemot klientu apkalpošanas centrā, pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pārdevējs ir nodevis Preces Pircējam.
8.17. Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:
a) norādīt pasūtījuma numuru;
b) uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.
8.18. Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, tad, pasūtot Preces, šī persona ir jānorāda kā Preču saņēmējs. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.
8.19. Saņemot Preces, Pircējam vai Pircēja norādītajai trešajai personai ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, aksesuārus un komplektāciju:
a) Konstatējot, ka Preču iepakojums ir bojāts, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, aksesuāri un komplektācija neatbilst pasūtījumam, Pircējam vai Pircēja norādītajai trešajai personai ir tiesības nepieņemt Preces;
b) Ja Preces pieņem Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona, tiek uzskatīts, ka Prece ir nodota atbilstošā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, aksesuāri un komplektācija atbilst Līguma noteikumiem.
8.20. Papildinformācija, kas saistīta ar Preču piegādi, ir norādīta sadaļā "Preču piegāde un saņemšana".

9. Preču cenas un piegādes izmaksas
9.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas internetveikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs veic pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts
9.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
9.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējam ir pienākums par šādām cenas izmaiņām rakstiski informēt Pircēju un nodrošināt iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atcelt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot viņa norādīto kontaktinformāciju, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atcelts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.
9.4. Preču cenas neietver preču sagatavošanas, piegādes un uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts internetveikalā, var mainīties. Aktuālais piegādes izcenojums ir norādīts sadaļā "Preču piegāde un saņemšana".
9.5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja internetveikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.
Par reversā PVN piemērošanu
9.6. Precēm, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likumdošana, tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība. Reversais PVN netiek piemērots, ja PVN maksātājs, kurš ir veicis pasūtījumu, nemaksā no sava bankas konta. Piemērojot reverso PVN, atlaides netiek piešķirtas.

10. Apmaksa
10.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties:
a) skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preces, saskaņā ar sadaļā "Apmaksa" norādītajiem nosacījumiem;
b) ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;
c) ar maksājuma (kredīta vai debeta) karti;
d) ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot partnera pakalpojumus.
10.2. Juridiskām personām ieteicams maksājuma rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.
10.3. Maksājumu pieņemšanu nodrošina trešās personas, kas nav starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma puses. Trešās personas, kas ir tiesīgas sniegt bezskaidras naudas norēķinu pakalpojumus, ir atbildīgas par Pircēju datu apstrādi saskaņā ar likumiem un noteikumiem, kas regulē fizisku personu datu aizsardzību un datu drošību.
10.4. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 10.1. c) un e) punktos norādīto norēķināšanās veidu, Pircējam ir pienākums apstiprināt maksājuma rīkojumu Pircēja bankā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pogas "Pasūtīt" nospiešanas. Norādītajā termiņā neapstiprinot maksājuma rīkojumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs atteicās no līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu.
10.5. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:
a) kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm — Noteikumu 10.1. b), c) un e) punkta gadījumā;
b) kad tiek saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu — Noteikumu 10.1. d) punkta gadījumā;
c) nekavējoties, pēc pasūtījuma izpildes, kā tas ir paredzēts gadījumā, kas minēts Noteikumu 10.1. a) punktā.
10.6. Internetveikals nesniedz "Tax Free" pakalpojumus un nesūta preces ārpus ES.

11. Pircēja pienākumi
11.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.
11.2. Pircējs apņemas godīgi un pienācīgi izmantot internetveikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot internetveikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
11.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
11.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas utml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.
11.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

12. Pārdevēja pienākumi
12.1.Pārdevējs apņemas:
a) veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot internetveikala sniegtos pakalpojumus;
b) cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
13.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

13. Ražotāja garantija
13.1. Uz atsevišķām Pārdevēja pārdodamajām precēm attiecas ražotāja garantija.
Garantija stādmateriālam ir spēkā 3 mēnešu laikā pēc tam, kad pircējs ir saņēmis stādu, un tiek piemērota tikai gadījumā, ja ir konstatēti būtiski trūkumi.
Kas nav preču (stādmateriāla) būtisks trūkums:
1. Dekorativitātes daļējā un/vai pagaidu zaudēšana sakarā ar auga dabiskām reakcijām uz stresu/transportēšanas nosacījumiem, pārstādīšanu utml. (gada pieauguma samazinājums, izmaiņas atvašu krāsā, turgora pagaidu zaudēšana, lūzumi utt.)
2. Nebūtiski augu atvašu vai sakņu sistēmas bojājumi, kas ir neizbēgami, ja augs tiek izrakts, lai to piegādātu.
3. Augu atvašu apgriešana, ko veic ražotājs augu veidošanas nolūkos vai pārstādīšanas, transportēšanas, glabāšanas īpašību dēļ.
Kas ir preču (stādmateriāla) būtisks trūkums:
1. Pilna dekorativitātes zaudēšana lielu skeletzaru, stumbru mehāniskā bojājuma rezultātā Pārdevēja vainas dēļ.
2. Vairāk nekā 30% skeletzaru nokaltēšana / nomiršana / nolaušana;
3. Acīmredzamas pazīmes, ka augs slimo un/vai tam ir kaitēkļu izraisītie bojājumi, kuri ved vai noved pie pilnas dekorativitātes zaudēšanas un/vai auga bojāejas, kas radušās pirms preču nodošanas pircējam un kuru īpašības neļauj tās novērst.
Ja Pircējs pieteic pretenziju par preci ar būtiskiem trūkumiem pēc preču nodošanas, Pircējam ir pienākums pierādīt, ka preču trūkums (trūkumi) ir radies Pārdevēja vainas dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas radušies pirms preces nodošanas Pircējam, un tie nav radušies nepienācīgu rīcību ar augiem dēļ vai nepienācīgu uzglabāšanas apstākļu un kopšanas dēļ.
Garantija paredz dzīvā materiāla bezmaksas aizstāšanu garantijas perioda laikā gadījumā, ja bojāeja, prečskata vai dekoratīvā izskata būtiska un acīmredzama nozaudēšana ir notikusi tikai un vienīgi uzņēmuma vainas dēļ.
Pasūtītājs zaudē tiesības uz garantiju uz iestādītajiem augiem, ja augu bojāeja vai to ārējā izskata pasliktināšanās ir notikusi nesavlaicīgas vai nepareizas kopšanas dēļ, kopšanas ieteikumu neievērošanas dēļ, kā arī dzīvnieku vai cilvēka veiktās tīšas vai netīšas sabojāšanas dēļ, kā arī tādu negatīvu temperatūru iedarbības rezultātā, kas ir zemākas par augu bioloģisko ziemcietību vai citu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
13.2. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.
13.3. Preču ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas nosacījumi. Pirms Preču lietošanas Pircējam uzmanīgi jāizlasa Preču lietošanas instrukcija, ja tāda ir.

14. Preču kvalitāte
14.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek iesniegti kopā ar Precēm.
14.2. Preču fotogrāfijām ir ilustratīvs raksturs, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlā redzamajiem. Sniegtās Preču fotogrāfijas nevar būt par pamatu pretenzijām. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu, ja tā atbilst internetveikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
14.3. Pārdevēja piešķirtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti neatbilstošas ​​kvalitātes preču iegādes gadījumā.

15. Pircēja garantija un tiesības Preču neatbilstības gadījumā
15.1. Preču defekti tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
15.2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt pa e-pastu info@usmasrozes.lv, atgriežot, iespējams, neatbilstošas Preces, ievērojot, ka:
15.2.1. iegādātās preces var atgriezt klientu apkalpošanas centrā adresē: "Bukmeķi", Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319 .
15.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
a) faktūrrēķina un Preču pasūtījuma numurs. Ja iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu izskatīt Pircēja sūdzību cik vien ātri iespējams.
b) jānorāda Preču defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
c) jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preču fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija utt.
15.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
a) Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību — trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas nosacījumiem;
b) attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preču nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis no Preču lietošanas, to saskaņojot starp Pārdevēju un Pircēju;
c) bezmaksas aizstāt Preci ar analoģiskas kvalitātes Preci saprātīgā termiņā, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir maznozīmīgi / nebūtiski vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
d) izbeigt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Precēm samaksāto summu, izņemot gadījumus, kad Preču neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja spēju lietot preces. Preču neatbilstība tiek uzskatīta par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preču pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai to lietošanas īpašības un var tikt novērsta, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preču ārējā izskatā.
15.5. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircējam, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
15.6. Lai uzzinātu par garantijas servisa jautājumiem, Pircējs var arī zvanīt pa tālruni +371 26−536−297 vai rakstīt uz e-pastu:
15.7. Preces ar, iespējams, neatbilstošu ​​kvalitāti vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas servisa centros (kontakti atrodami šeit). Tikai gadījumā, ja tiks konstatēts, ka Preces ir neatbilstošas ​​kvalitātes preces, var tikt izpildīts Pircēja pieprasījums par neatbilstošas ​​kvalitātes Precēm.
15.8. Ja Pircējs (patērētājs) konstatē neatbilstošas kvalitātes Preces un vēlas tās atgriezt, Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam Preču atgriešanu, atlīdzinot Pircējam (patērētājam) Preču atgriešanas izdevumus. Ja Pircējs izvēlas Preču atgriešanas veidu, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā atgriešanas veida, kā rezultātā rodas neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākuma segt šādus Preču atgriešanas izdevumus.
15.9. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta Preces un par 10 kilogramiem smagākas Preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai Līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina, ja Līgums ir slēgts ar patērētāju (fizisku personu). Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja rēķina. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam (patērētājam) Preču atgriešanas izdevumus, kas Pircējam radušies sakarā ar Preces nogādāšanu Pārdevējam, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

16. Atbildība
16.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot internetveikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
16.2. Aizpildot pirkuma formu internetveikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un / vai nodošanu trešajām personām. Ja internetveikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, kas pieslēgušās internetveikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas internetveikalā.
16.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Konfidencialitātes politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
16.4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanās internetveikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai viņam un datus izmanto tikai Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās internetveikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja identifikācijas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
16.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot internetveikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
16.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.
16.7. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
16.8. Pārdevējs neatbild par citās vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja internetveikalā esošo norādi.
17. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles
17.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
17.2. Gadījumā, ja notiek nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja Līgumā noteikto saistību izpildi, Pārdevējs neuzņemas atbildību par dzīvā materiāla stāvokli:
— ja ir radusies tādu negatīvu temperatūru iedarbība, kas ir zemākas par augu bioloģisko ziemcietību;
— ja ir uznākusi salna auga aktīvās ziedēšanas fāzes laikā;
— citu dabas un laika kataklizmu gadījumā.
a) Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un
b) Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu ilgumu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc nepārvaramas varas apstākļu beigām.

18. Informācijas sūtīšana
18.1. Noteikumos izmantotais jēdziens "rakstiski" ietver arī elektronisko saraksti.
18.2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi++info@usmasrozes.lv. Pārdevējs informē Pircēju par paziņojuma saņemšanu pa e-pastu. Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.
18.3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

19. Citi noteikumi
19.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas rakstiski.
19.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.
19.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, tomēr šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu internetveikalā.
19.4. Pircējam nav tiesību nodot visas tiesības vai saistības (vai to daļu), kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.
19.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
19.6. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
19.7. Katrs strīds, nesaskaņa vai pretenzija, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19.8. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas adrese: Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama www.ptac.gov.lv/lv++).
19.9. Papildus iepriekš norādītajam, Pircējs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas++ http://ec.europa.eu/odr++.\

Lai patīkama iepirkšanās! Ceram, ka mūsu kompānijā iegādātie stādi Jūs iepriecinās!